1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
مشارکت در راه اندازی واحد احیاء مستقیم کوثر
  • موقعیت جغرافیایی: سیرجان - کرمان
  • کارفرما: شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات(MMTE)
  • وضعیت : خاتمه یافته
  • نوع قرارداد : تامین نیروی راه اندازی