انتخاب شرکت فناوران فولاد آبتین در سال ۱۳۹۵ به عنوان تیم راه اندازی احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس با ظرفیت ۵/ ۱ میلیون تن در سال نشان از سطح بالای دانش و تخص …

  • کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
  • وضعیت : خاتمه یافته

همکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و فناوران فولاد آبتین از سال ۱۳۹۴ آغاز گردید که در این پروژه شرکت فناوران فولاد آبتین برای نخستین بار وظیفه نظارت بر عملکرد …

  • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گلکهر
  • وضعیت : خاتمه یافته

در سال ۱۳۹۳ ما توانستیم همکاری خود را با شرکت جهان فولاد سیرجان در راه اندازی و بهره برداری و تامین نیرو آغاز نماییم.

  • کارفرما: شرکت جهان فولاد سیرجان
  • وضعیت : خاتمه یافته