شرکت فناوران فولاد آبتین در این پروژه به عنوان مشاور، راه انداز و راهبر فنی واحد بهره برداری برای واحد احیاء مستقیم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد شیراز فعالیت نم …

 • کارفرما: مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
 • وضعیت : پایان یافته

پروژه مشارکت در راه اندازی گرم مگا مدول صبافولاد خلیج فارس با ظرفیت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تن تولید بریکت گرم(HBI) در سال توسط شرکت فناوران فولاد آبتین صورت پذیرفته است. مگا …

 • کارفرما: شرکت صبا فولاد خلیج فارس
 • وضعیت : پایان یافته

واحد احیاء مستقیم کوثر با ظرفیت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تن تولید آهن اسفنجی در سال به روش میدرکس به عنوان دومین مدول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در سال ۱۳۹۷ …

 • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر
 • وضعیت : پایان یافته

واحد احیاء مستقیم غدیر نی ریز که یکی از ۸ طرح استانی برای تولید آهن اسفنجی می باشد در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید. شرکت فناوران فولاد آبتین برای اولین بار در ی …

 • کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز
 • وضعیت : پایان یافته

واحد احیاء مستقیم گوهر با ظرفیت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تن تولید آهن اسفنجی در سال به روش میدرکس به عنوان اولین مدول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در سال ۱۳۹۴ …

 • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر
 • وضعیت : پایان یافته

شرکت فناوران فولاد آبتین در راه اندازی پروژه واحد احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان مشارکت داشته است. این واحد به عنوان اولین کارخانه مجتمع جهان فولاد سیرجان با ظر …

 • کارفرما: شرکت جهان فولاد سیرجان
 • وضعیت : پایان یافته